خانه / آشیو برچسب ها:پابلو نرودا

آشیو برچسب ها:پابلو نرودا

مرگ تنها / پابلو نرودا

برگردان؛ پویا عزیزی آنجاگورستانی دلتنگ استبا گور‌هایش از استخوان‌های ساکت پرو سینه‌اش دارد حفره‌ای را می‌دوزدحفره‌ای تاریک‐تاریکخراب چون کشتی شکسته‌ای که فرو می‌رود در خویشاین گونه اگر در سینه‌اش فرو شویمو یا فرو ریزیم از جسم به روحبه این نام ...

ادامه مطلب »

کاسترو آلوِز از برزیل/ پابلو نرودا

کاسترو آلوِز از برزیل پابلو نرودا برگردان: پویا عزیزی کاسترو آلوِز از برزیل، برای که سرود خواندی؟ آیا برای گلی خواندی؟ برای آب واژه هایی زیبا که آرامش به سنگها می دادند ؟ آیا برای چشم ها خواندی؟ رو به ...

ادامه مطلب »